Kolsåsstipendet

Økonomisk støtte til klatrerelaterte aktiviteter.

Retningslinjer for Kolsås Klatreklubbs stipendordning

Kolsås Klatreklubbs medlemmer kan søke om finansiell støtte til ekstraordinære klatrerelaterte aktiviteter som går under Kolsås klatreklubbs formålsparagrafer:

 • Kolsås klatreklubb (Kolsås) har som formål å fremme klatresporten i Oslo med nærområder. Kolsås skal virke for en sikkerhetsmessig og miljømessig forsvarlig utvikling av sporten.
 • Kolsås vil bruke klatresporten aktivt i arbeidet med å møte det moderne samfunns utfordringer, med spesiell vekt på barn og unge, hvor økende passivitet, integreringsproblemer, rus og vold er fremtredende.
 • Kolsås vil arbeide aktivt for at klatresporten kan engasjere flest mulig og vil aktivt søke samarbeid med andre samfunnsaktører i dette arbeidet.
 • Kolsås anliggende omfatter både medlemmer og uorganiserte utøvere.
 • Kolsås skal arbeide for å organisere aktiviteten slik at det gis rom både for amatører og sunne topputøvere som rollemodeller.

Eksempler på slike aktiviteter er nyutvikling av klatrefelt, oppgradering av eksisterende felt, etablering av nye ruter i storvegg, arrangementer relatert til klatring, samt tiltak som inkluderer personer med funksjonsnedsettelse.

Stipendet er ikke beregnet for klatreekspedisjoner eller generelle klatrearrangementer.

Det legges vekt på søkerens motivasjon, støttens relative betydning for finansieringen, og i hvilken grad prosjektet tjener klubben og klatremiljøet.

Kriterier for tildeling

 • For å være støtteberettiget må søker være medlem av Kolsås Klatreklubb, og også ha vært det året før. Søker må være bosatt i eller nær Oslo og være aktiv i klatremiljøet.
 • Det kan søkes om opp til 5.000 kr i støtte per prosjekt, og for maksimalt to prosjekter per kalenderår. Ved større prosjekter oppfordres søkeren til å kontakte klubbkonsulenten på emil@kolsaas.no for en vurdering av utvidet støtte.
 • Søknaden skal inneholde følgende:
  · Informasjon om søkeren
  · Beskrivelse av og begrunnelse for prosjektet det søkes støtte til.
  · Kostnadsoverslag og finansieringsplan for hele prosjektet. Dersom det søkes om finansiell støtte fra andre klubber, skal dette gjøres kjent.
  Søknaden skal formuleres i eget søknadsskjema som kan lastes ned her nederst på siden.
 • Tilbakeføring av opplevelser og erfaringer til klubbens medlemmer kan være aktuelt og avtales i så fall i forbindelse med tildeling av stipendet.
 • Styret i Kolsås Klatreklubb bestemmer hvem som innvilges støtte og hvor mye som skal tildeles. Beslutningen er endelig og kan ikke påklages. Støtten gis normalt som refusjon av utgifter etter at prosjektet er gjennomført/avsluttet. For å tilstrebe rettferdig fordeling av stipendmidler, vil nye søkere og søkere som tidligere ikke har blitt tildelt stipend, kunne prioriteres foran medlemmer som nylig har mottatt slik støtte.
 • Søknaden kan leveres hele året, og vil bli behandlet av styret på første styremøte etter at søknaden er innlevert .

Last ned søknadskjema
Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet utkommer cirka fire ganger per år, og du kan avslutte abonnementet når som helst.
Tusen takk for din påmelding!
Oops! Something went wrong while submitting the form.