Boltefondet

Kolsås Klatreklubb har opprettet et fond for å fremme vedlikehold/utbedring av eksisterende ruter samt til etablering av nye ruter på klipper i og rundt Oslo (se Klatrefører for Oslo & Omegn). Det er blant annet overskuddet fra salg av klatreføreren som går til dette fondet.

Selv om klubben i de fleste tilfeller selv rebolter eksisterende klatrefelt og utvikler nye, kan man som medlem av Kolsås Klatreklubb i utvalgte tilfeller få limbolter eller ekspansjonsbolter til å sikre nye ruter. Det samme gjelder dersom man vil utbedre allerede etablerte ruter. Utstyr, bolter og lim, godkjenning av bolteprosjektet, og eventuell instruksjon fås ved å henvende seg til Vulkan Klatresenter, tel 22049888 eller sende e-post til post@kolsaas.no

Det understrekes at Kolsås Klatreklubb IKKE er ansvarlig for plassering, vedlikehold og klatremessig bruk av bolter på klipper i og rundt Oslo. Klubbens engasjement er begrenset til å holde bolter og utstyr for boring og liming, gi noe instruksjon samt utøve en skjønnsmessig vurdering av hvert bolteprosjekt og -søker. I tråd med tradisjonen er det hver enkelt klatrers eget ansvar å kontrollere og benytte sikringsmidler som står fast, på samme måte som klatreren selv er ansvarlig for å sjekke at fjellet som hun/han klatrer på er fast og ikke løsner ved belastning under klatring. Klatring er og blir en risikosport.

Retningslinjer

 1. Kolsås Klatreklubb ser positivt på bolting av nye ruter av alle vanskelighetsgrader. Også rebolting og utbedring av eksisterende ruter oppfordres og verdsettes. Vi blir stadig flere klatrere, som ønsker og trenger flere og sikre klatreruter utendørs.
 2. En person som setter bolter har et ansvar for å (lære seg å) sette boltene forsvarlig, både i forhold til det boltetekniske, men også i forhold til plassering og fjellkvalitet. Kolsås Klatreklubb ønsker å bidra til det gjennom boltefondet, noe veiledning og en viss kontroll, men understreker at klubben ikke kan være ansvarlig for enkeltpersoners handlinger.
 3. Kolsås Klatreklubb ønsker at man setter limbolter da de har lengst varighet, er best i bruk og ser penest ut. Klubben har derfor valgt å holde kun limbolter. Det kan være vanskelig å sette limbolter på nye ruter med traverserende og/eller overhengende klatring. Kolsås Klatreklubb har spesielle ekspansjonsbolter som kan settes midlertidig i limbolthullene for å holde seg inntil fjellveggen , og så fjernes når en limbolt limes i hullet. Ved rebolting kan de gamle boltene brukes til å plassere limboltene, før de så fjernes.
 4. Kolsås Klatreklubb godkjenner i utgangspunktet IKKE bolting av riss eller linjer som kan klatres på naturlige sikringer. Hvis de naturlige sikringene er svært få, så marginale at de krever forhåndsplassering eller hvis fjellkvaliteten er dårlig, så kan bolting godkjennes.
 5. Kolsås Klatreklubb ønsker i utgangspunktet ikke ruter med blandet sikring, dvs. borebolter og naturlig. Blandet sikring er upraktisk med hensyn på å medbringe utstyr, og har uklar etisk status. Slike ruter er gjerne mindre populære. Hvis ruta har karakter av å være naturlig sikret (nøkkelpassasjen eller en stor del av klatringen er naturlig sikret) bør den være naturlig eller blandet sikret med så få bolter som mulig. Har ruta karakter av å være en bolterute (dvs nøkkelpassasjen og/eller størstedelen av klatringen foregår på bolter) bør hele ruta sikres trygt med bolter.
 6. På nye ruter skal man bolte etter 2-punktsregelen: Hvis en bolt ryker så skal bolten under hindre bakkefall. Det kan være vanskelig i starten, men allerede ved tredje bolt bør man klare å bolte på en slik måte. Det er alltid en fordel å topptaue ruta noen ganger først for å finne ut hvor boltene bør plasseres. Spesielt viktig er avstandene til forrige og til neste bolt, hvor enkelt det er å klippe hver bolt, boltenes plassering i fjellet, kortslyngenes posisjon i forhold til (skarpe) kanter, samt tauets bane og friksjon gjennom alle sikringspunktene.
 7. Fjellet skal renses for løs stein og vegetasjon så godt det lar seg gjøre innenfor rimelighetens grenser. Bolter skal ikke plasseres i løst eller usikkert fjell.
 8. Ved rebolting skal man enten bolte der hvor de originale boltene stod, hvis de var plassert på en god måte, eller så skal man sette de på tryggere eller bedre steder. Rebolteren må selv finne ut av det ved f.eks. å gå/prøve ut ruta på topptau først. Hvis rebolteren mener at ruta trenger vesentlig flere bolter enn det som opprinnelige stod, bør vedkommende konferere med førstebestiger og andre klatrere, og ønsket må godkjennes av Kolsås Klatreklubbs bolteansvarlige styremedlem. Gamle bolter skal fjernes (kappes i plan med fjellveggen med vinkelsliperskive på drillen, og bankes inn i hullet. Litt lim iblandet borestøv eller sand eller liknende kan med fordel fylles i for å glatte over hullet.)
 9. Kolsås Klatreklubb oppfordrer til kritisk og estetisk vurdering av nye ruteprosjekter. Det klatremessige bidraget fra potensiell bolterute må vurderes mot den visuelle forurensing av fjellveggen ekstra bolter (og kalk) medfører. Ideelt sett skal hver rute være en egen separat linje, klart adskilt fra evt. naboruter. Såkalt gridbolting er det motsatte ytterpunktet. Korte varianter og ruter som går i hverandre bør sjelden boltes. De kan heller registreres som topptauruter eller -varianter. Eksempler på felt eller veggpartier som Kolsås Klatreklubb anser som fullt utviklet er bl.a. Hellerud, hovedveggen og svaet på Fjell, Gråveggen og Hauknebbets front på Hauktjern, Demperhylla og andre veggpartier på Damtjern. Mulige unntak er lavere og oppbrutte vegger på ytterflankene av feltene, samt renner/kaminer mellom veggseksjoner.

Kriterier

 1. Du må være medlem av Kolsås Klatreklubb.
 2. Boltene skal plasseres på klipper i og rundt Oslo, i overensstemmelse med Kolsås Klatreklubbs retningslinjer.
 3. Du må kunne bruke drillen, og kjenne til hvordan du skal bore hull og lime bolter på en god og forsvarlig måte. Kolsås Klatreklubb har lesestoff du kan sette deg inn i og personer som kan veilede deg, men holder ikke boltekurs.
 4. Du skal skrive en kort rapport med informasjon om hvor ruta går, hvor mange bolter som er plassert, navn på ruta, lengde og grad, samt gi en kort karakteristikk av ruta.
 5. Ved bolting på nye klipper, og ved vesentlige terrenginngrep som hugging av trær, må tillatelse innhentes fra grunneier, se forbundets retningslinjer i Klatrefeltboka.
 6. Det skal plasseres et sikkert snufeste på toppen av ruta. Trafikkerte ruter bør ikke dele snufeste. For en rute som ligger på et populært felt og trolig vil bli klatret jevnlig bør det plasseres to limbolter med ca 20 cm avstand, med hver sin påmonterte klipp-inn karabin. For en rute som neppe vil se mye trafikk kan det (i første omgang) holde med bare to bolter som tauet kan tres igjennom før siste nedfiring (nedfiring og topptauing på egne slynger/karabiner sparer boltene). Boltene bør plasseres slik at de kan påmonteres klipp-inn karabiner senere ved behov.
Nyhetsbrev
Tusen takk for din påmelding!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Nyhetsbrevet utkommer cirka 6 ganger per år og du kan avslutte abonnementet når som helst